Plán Obnovy Rodinných Domov 2022

Dotácia na obnovu rodinného domu

Plán obnovy rodinných domov bude najväčším programom v Plánu obnovy pre domácnosti. Celkovo sa plánuje do r. 2026 podporiť obnova okolo 30 000 rodinných domov.

Kto bude mať nárok na dotáciu?

O obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • Na liste vlastníctva, v projektovom alebo energetickom hodnotení či certifikáte musí byť uvedený ako rodinný dom (RD).
 • Dom je využívaný v prevažnej miere na bývanie. Na podnikateľské účely sa nemôže využívať viac ako 10% podlahovej plochy a na hospodárske účely nie viac ako 20% jeho kapacity.

O poskytnutie dotácie na obnovu domu bude môcť žiadať fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ, má trvalý pobyt na území SR, je spôsobilá na právne úkony a je vlastníkom alebo spoluvlastníkom (bezpodielovým či podielovým) RD a nebola odsúdená na trestný čin z oblasti finančných podvodov a korupcie.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom až do vyplatenia dotácie.

Aká bude výška dotácie?

Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

 • 14 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou
 • 19 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

Uvedená suma dotácie môže byť maximálne 60 % skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 40% si musíte zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo požičať.

Ak však spĺňate nasledovné podmienky, môžete získať dotáciu vo výške do 15 000€ + DPH na služby od platcov DPH, ktorá bude 95% oprávnených nákladov:

 • máte v osobnej starostlivosti dieťa do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
 • ste osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
 • žijete v spoločnej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím
 • ste osamelým rodičom, ktorý má v osobnej starostlivosti dieťa alebo
 • žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, resp. v spoločnej domácnosti tvorenej viacdetnou rodinou s viac ako 4 deťmi

Takýto žiadateľ si musí zabezpečiť z vlastných zdrojov len 5% z celkovej sumy.

Na čo budem môcť využiť dotáciu?

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou a zároveň zrealizované aspoň jedno z nasledovných opatrení:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu.

Úspora energie musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo certifikátu.

Súčasťou obnovy domu môžu byť aj nasledovné opatrenia:

Inštalácia zdroje energie, vrátane jeho uvedenia do prevádzky:

 • tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, fotovoltika, rekuperácia, alebo iný tepelný zdroj napr. elektrokotol.
 • *plynový kondenzačný kotol ak: je súčasťou komplexnej obnovy, zaradený do energetickej triedy A a nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja.

*Podpora plynových kotlov však ešte nie je 100% istá, kvôli možnému silnému odklonu EU od fosílnych palív a závislosti dodávky plynu na Rusku.

Ďalšie podporené opatrenia:

 • inštalácia tieniacej techniky
 • Intenzívna a extenzívna zelená strecha
 • nadzemná a podzemná akumulačná nádrž na dažďovú vodu
 • odstránenie azbestu

Ako dlho môže trvať obnova domu?

Ak realizujete obnovu na základe stavebného povolenia tak max. 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačného rozhodnutia).

Ak je obnova domu len na základe ohlášky, tak max. 8 mesiacov. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela prijímateľom.

Bude možné aj spätné preplatenie nákladov?

Áno, ale dotácia sa nebude vzťahovať na práce, tovary a služby objednané pred 1. februárom 2020.

Tento dátum sa doloží objednávkou alebo faktúrou (ak obsahuje informáciu o dátume objednávky). Deň vystavenia objednávky je uvedený v texte príslušnej faktúry.

Zároveň platí, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre, ani dátum vystavenia objednávky nesmie byť skorší ako 1. február 2020.

Aké doklady budem potrebovať k žiadosti na vybavenie dotácie?

Obnova domu ešte nezačala alebo nebola pred podaním žiadosti ukončená a budete obnovovať dom na základe stavebného povolenia.

Prílohy k žiadosti budú:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • stavebné povolenie
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) k vzlínavej vlhkosti

Obnova domu ešte nezačala alebo nebola pred podaním žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému konaniu.

Prílohy k žiadosti budú:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných prác stavebnému úradu a vyjadrenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti

Obnova domu bola pred predložením žiadosti ukončená a podlieha stavebnému povoleniu:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • rozhodnutie o povolení na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát preukazujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) zároveň aj vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti

Obnova domu bola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo potvrdenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • preberací protokol po ukončení stavebných prác
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát potvrdzujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti

Ak bola súčasťou projektu dodávka a montáž zariadenia:

 • fotodokumentácia dodaného zariadenia
 • energetický štítok (ak relevantné)
 • doklad o uvedení do prevádzky (ak relevantné)
 • faktúra za dodávku a montáž zariadenia (prílohou je rozpis výdavkov dodaného zariadenia na úrovni realizovaných opatrení)
 • technický list zariadenia (ak relevantné)
 • správa o vykonaní odbornej skúšky (revízia) (ak relevantné)

V prípade, ak je v žiadosti požadovaná zvýšená intenzita prostriedkov (95% podpora):

 • žiadateľ predkladá aj doklad, ktorým preukazuje príslušnosť k niektorej zo skupín, ktorá je oprávnená ju požadovať

Kedy sa spustí program obnovy rodinných domov?

Prvý výzva by mala byť zverejnená na jeseň r. 2022.

Aká môže byť maximálna cena prác opravnených výdavkov?

Všetky detaily vrátane vlastností použitých materiálov aj toho do akej maximálne sumy spadajú položky oprávnených nákladov nájdete v predbežných podmienkach 1. výzvy. Stiahnuť si ich môžete tu (PDF, 300 KB).

Ako môžem získať dotáciu?

O dotácie na obnovu domov sa predpokladá veľký záujem. Z vyše 1 mil. domov na Slovensku bude môcť získať dotáciu iba 30 000. Systém prideľovania bude fungovať na princípe „kto prv príde, ten prv berie.“

Ak chcete byť včas pripravený, prihláste sa na odber noviniek nižšie.

Budeme vás informovať o ďalších krokoch a oficiálnych podmienkach, ako náhle budú zverejnené. 👇👇👇👇👇

Buďte medzi prvými, ktorí vedia podmienky dotácií z Plánu obnovy.

Prihlásenie na odber noviniek.

Túto stránku priebežne aktualizujeme.
Ak sa sem vrátite, nájdete tu vždy aktuálne informácie o pláne obnovy rodinných domov.

 

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho na sociálnych sieťach, alebo pošlite linku priateľom emailom. Ďakujeme!