Plán Obnovy Rodinných Domov 2024

Dotácia na obnovu rodinného domu

Plán obnovy rodinných domov bude najväčším programom v Plánu obnovy pre domácnosti. Celkovo sa plánuje do r. 2026 podporiť obnova okolo 30 000 rodinných domov.

Aktuálne informácie:

 • Mimoriadna 5. výzva bude iba pre majiteľov domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasení v Prešovskom kraji. Úspešní žiadatelia získajú zálohu vo výške 7-tisíc eur, ktorá im bude vyplatená na účet po podpísaní zmluvy.
 • Výzva č. 4 je už pre veľký záujem uzavretá. Čakáme na vyhlásenie 5. výzvy.
 • Ak hľadáte dodávateľa služieb spojeného s obnovou domu, pozrite náš Katalóg dodávateľov projektu Obnov dom.
 • Po novom budú mať žiadatelia po vyplnení online formulára 90 kalendárnych dní na predloženie úplnej žiadosti, ktorej povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.
 • Výška dotácie je 75 % z celkových oprávnených výdavkov, max. 15 000 € pri úspore 30% - 60% a max. 19 000 € pri úspore primárnej energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou.
 • Do nákladov bude možné zahrnúť okrem tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov, fotovoltických panelov a systému rekuperácie aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko.

Vizuálny harmonogram 4. výzvy dotácií programu Obnov dom.

Harmonogram dotácií Obnov dom 4. výzva

Kto bude mať nárok na dotáciu?

Upozornenie: Informácie nižšie sú z predchádzajúcich výziev. Po vyhlásení 4. výzvy 6. septembra 2023 ich budeme aktualizovať.

O obnovu sa bude môcť uchádzať majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • Na liste vlastníctva, v projektovom alebo energetickom hodnotení či certifikáte musí byť uvedený ako rodinný dom (RD).
 • Dom je využívaný v prevažnej miere na bývanie. Na podnikateľské alebo hospodárske účely sa nemôže využívať viac ako 10% podlahovej plochy.
 • Energetická hospodárnosť pred obnovou domu sa musí určiť spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

O poskytnutie dotácie na obnovu domu bude môcť žiadať fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ, má trvalý pobyt na území SR aj v danom rodinnom dome (RD), je spôsobilá na právne úkony a je vlastníkom alebo spoluvlastníkom (bezpodielovým či podielovým) RD a nebola odsúdená na trestný čin z oblasti finančných podvodov a korupcie. Žiadateľ nesmie mať žiadne väčšie dlhy a nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom až do vyplatenia dotácie.

Ak má dom viac spoluvlastníkov, o dotáciu žiadajú všetci spolu. Ten, ktorý žiadosť predkladá, sa ale nazýva hlavným žiadateľom (ostatní spoluvlastníci ho musia na tento úkon splnomocniť).

Na čo budem môcť využiť dotáciu?

Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou a zároveň zrealizované aspoň jedno z nasledovných povinných opatrení:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

K tomu je možné pridať ľubovoľné z nasledovných voliteľných opatrení:

 • tepelné čerpadlo
 • fotovoltické panely
 • solárne kolektory
 • plynový kondenzačný kotol ale len ak: je súčasťou komplexnej obnovy domu, je v energetickej triede A, nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia či oleja.
 • rekuperácia
 • iný tepelný zdroj napr. elektrokotol.
 • kotol na spaľovanie biomasy ani tepelné zdroje na olej či uhlie podporované nebudú
 • zelená strecha: intenzívna ak sa zavlažuje z akumulačnej dažďovej nádrže, extenzívna
 • akumulačná nádrž na dažďovú vodu podzemná a nadzemná
 • tieniaca technika
 • odstránenie azbestu

Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu.

Úspora energie musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu.

Výška oprávnených výdavkov na realizáciu povinných opatrení musí predstavovať minimálne 50% celkových oprávnených výdavkov projektu. Výška oprávnených výdavkov na akumulačnú nádrž na dažďovú vodu a odstránenie azbestu nesmie prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Na projekt, ani na žiadnu jeho časť nemohol byť v minulosti vyplatený alebo schválený finančný príspevok z iných verejných zdrojov, ktorý by predstavoval duplicitné financovanie opatrenia.

Ak ste si teda napr. kúpili tepelné čerpadlo alebo slnečné kolektory podporené dotáciou z programu Zelená domácnostiam, nemôžete ich zaradiť medzi oprávnené výdavky.

Aká bude výška dotácie?

Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

 • 15 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30% až 60% oproti stavu pred obnovou
 • 19 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou

Uvedená suma dotácie môže byť maximálne 75% skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 25% si musíte zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo požičať.

Ak však spĺňate nasledovné podmienky, môžete získať dotáciu vo výške do 19 000€ + preplatenie DPH na služby od platcov DPH, ktorá bude 95% oprávnených nákladov:

 • máte v rodičovskej alebo náhradnej starostlivosti dieťa do 18 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. alebo
 • žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou resp. vo viacdetnej rodine t.j. min. 1 rodič + 4 deti.

Podmienkou je trvalý pobyt žiadateľa v rodinnom dome. Takýto žiadateľ si musí dosiahnuť úsporu energie na úrovni 30% a zabezpečiť z vlastných zdrojov len 5% z celkovej sumy.

Ako dlho môže trvať obnova domu?

Ak realizujete obnovu na základe stavebného povolenia tak max. 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačného rozhodnutia).

Ak je obnova domu len na základe ohlášky, tak max. 8 mesiacov. Za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela prijímateľom.

Posledný možný termín je 31. marca 2026.

Pozn. SAŽP (Slovenská agentúra životného prostredia) môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie projektu, v prípade, že obnova domu zahŕňa aj investície, ktoré nie sú v rámci tejto výzvy podporované a ich ukončenie má priamy vplyv na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby.

Bude možné aj spätné preplatenie nákladov?

Áno, ale dotácia sa nebude vzťahovať na práce, tovary a služby objednané alebo realizované svojpomocne pred 1. februárom 2020.

Tento dátum sa doloží objednávkou alebo faktúrou (ak obsahuje informáciu o dátume objednávky). Deň vystavenia objednávky je uvedený v texte príslušnej faktúry.

Zároveň platí, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre, ani dátum vystavenia objednávky nesmie byť skorší ako 1. február 2020.

Kedy sa spustí program obnovy rodinných domov?

Predkladanie žiadostí do 4. výzvy bude možné od 9. októbra 2023, 9:00 hod.

Program obnovy rodinných domov však bude pokračovať pravidelne ďalšími výzvami až do r. 2026.

Ako môžem získať dotáciu?

Žiadosť musí byť podaná online, prostredníctvom formulára na stránke Obnovdom.sk.

Podrobnosti ohľadne podávania žiadostí a vypĺňania elektronického formulára budú upresnené pred termínom spustenia podávania žiadostí.

Podrobné texty podmienok k poslednej výzve so všetkými detailami nájdete tu.

Ako nájdem dodávateľov stavebných prác?

Oslovte stavebného projektanta a špecialistu na energetické posúdenie rodinného domu.

Výber dodávateľov prác je vaším osobným rozhodnutím.

Osloviť môžete firmy v našom katalógu riešení, ktorý je určený práve pre dodávateľov prác a produktov pre program Obnov dom.

Ak chcete byť včas informovaný o vyhlásení nových výziev a zmenách v podmienkach, prihláste sa na odber noviniek nižšie. 👇👇👇👇👇

Buďte medzi prvými, ktorí vedia podmienky dotácií z Plánu obnovy.

Prihlásenie na odber noviniek.

Časté otázky a chyby pri vypĺňaní žiadosti

Je pre mňa program Obnov dom vhodný, ak už mám zateplený dom a chcem si zabezpečiť nový zdroj energie aby ma nezaskočili rastúce ceny?

Ak už máte dom zateplený a máte záujem o tepelné čerpadlo, alebo iný obnoviteľný zdroj energie ako solárne kolektory na ohrev teplej vody alebo fotovoltické panely je pre vás skôr vhodnejšie využiť program Zelená domácnostiam. V programe Obnov dom o príspevok na ne nie je možné žiadať samostatne.

Akým najčastejším chybám sa treba vyhnúť pri vypĺňaní žiadosti?

Poradie žiadostí sa určuje podľa termínu, kedy je žiadosť úplná a to v rátane príloh. Najčastejšou chybou je napr. že vzor splnomocnenia si žiadateľ vytlačí, podpíše a odošle bez overenia notárom.

Kedy budú vyhlásené nové výzvy a aké zmeny sa v nich plánujú?

Vyhlásenie nových výziev je naplánované na začiatok r. 2023. Medzi plánované zmeny bude zohľadnenie žiadateľov v rámci energetickej chudoby a reflektovanie na vývoj cien stavebných materiálov a prác na stavebnom trhu.

 

Túto stránku priebežne aktualizujeme.
Ak sa sem vrátite, nájdete tu vždy aktuálne informácie o pláne obnovy rodinných domov.

 

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho na sociálnych sieťach, alebo pošlite linku priateľom emailom. Ďakujeme!